Dagopvang thuiszittende kinderen


Soms gebeurt het dat kinderen om welke reden dan ook (langdurig) uitvallen in het reguliere onderwijs. De Klimop kan deze kinderen structuur bieden met praktische taken in de vorm van ervaringsleren.Tom klokkijken 1.jpg Het doel hiervan is het kind zodanig te helpen dat het door de aangeboden structuur weer in staat is om regulier onderwijs te volgen.
In samenwerking met de school van herkomst stellen we de leerstof van het kind samen. Op De Klimop gaan we kijken hoe we de leerstof om kunnen zetten in een dagprogramma voor ervarend leren. Indien gewenst kan het kind op De Klimop toetsen maken om zo te bewijzen dat het kind goed in staat is om naar een nieuwe school verwezen te worden.tm200910086.jpg In het informatiedocument dagopvang kunt u lezen hoe wij dit doen.


Gedrags-en/of ontwikkelingsproblemen (vaak door falende executieve functies) belemmeren het kind in sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden. Deze belemmeringen vormen een groot risico voor schooluitval. Door het geven van een vaste, op ervaringsleren en op de specifieke hulpvraag van het kind gerichte dagstructuur in een veilige omgeving en met de motivatie door dieren, trachten wij dat risico te verminderen.

We helpen de kinderen te ontdekken hoeveel ze eigenlijk al kunnen, hoeveel successen ze al hebben behaald en hoe ze alles wat ze tot dan toe op school geleerd hebben in het dagelijks leven kunnen toepassen en gebruiken. Onze aanpak wordt ondersteund door onze kennis van en ervaring met de theorie van het ervaringsgericht leren, de positieve psychologie, de leertheorie en het oplossingsgericht werken. tm2009100810.jpg
Begeleiders/leerkrachten vragen in samenspraak met de leerplichtambtenaar om een gericht onderwijsaanbod dat aansluit bij de problematiek van het kind, zodat het kind na het volgen van de dagstructuur op De Klimop beter in staat is met zichzelf, met sociale situaties en cognitieve taken om te gaan. Zo willen we er naartoe werken dat het kind in staat zal zijn om (weer) deel te nemen aan het voor hem/ haar geformuleerde type onderwijs.

Voorwaarde voor dagopvang met motivatie door dieren is een affectie voor dieren.

Voor wie
De dagopvang thuiszittende kinderen is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die behalve weer terug te kunnen naar school het nodig hebben om:
 • beter abstract te kunnen denken
 • hun impulsiviteit te kunnen beheersen
 • beter te kunnen plannen
 • hun emoties te kunnen reguleren
 • hun werkgeheugen te trainen
 • meer inzicht en overzicht te krijgen
 • actiever te worden
 • hun belemmerdende gedrag af te remmen of in de hand te houden
 • gemotiveerd te raken en tot actie te komen
 • emotie te kunnen registreren en benoemen
 • hun boze buien te kanaliseren
 • hun onverschilligheid te laten varen en om te zetten in interesse
 • hun gehechtheid aan rituelen en patronen te verminderen
 • motorisch tot rust te komen
 • hun behoeften uit te kunnen stellen
 • dat wat ze wel weten ook te kunnen doen
 • hun afleidbaarheid in het voordeel van hun leerproces te gebruiken
 • hun beoordelingsvermogen te vergroten (beter gevaar inschatten)
 • hun nieuwsgierigheid en interesse t.a.v. sociale gebruiken te vergroten

Omdat wij enerzijds met dieren werken die heel gevoelig zijn voor stemmingen en met name agressie en anderzijds te gast zijn op de locatie van een ander, is de De Klimop voor kinderen die fysiek en verbaal agressief zijn meestal niet de juiste plek. Uiteraard helpen wij indien nodig bij het zoeken naar een geschiktere plek

Doelen
 • De aanwezige mogelijkheden van het kind in kaart brengen en stimuleren
 • Het ontwikkelingsperspectief onderzoeken en duidelijk maken
 • De cognitieve ontwikkeling stimuleren door middel ervaringsgericht leren
 • Het vertrouwen en zelfvertrouwen van het kind vergroten, waardoor het kind kan functioneren binnen groepen en in klassenverband
 • Angsten, agressies en antipathie├źn afbouwen
 • Sociale vaardigheden en een meer positief sociaal contact ontwikkelen
 • Motivatie en waarnemingsvermogen verbeteren
 • Kind leren samenwerken met anderen, zowel op sociaal gebied als op gebied van gedrag, werkhouding, structuur en impulscontrole
 • Door bovenstaande aspecten het kind voorbereiden op deelname aan het (vervolg)onderwijs

Activiteiten
 • Individuele begeleiding in een vaste dagstructuur, waarbij het kind wordt geholpen om zichzelf te leren kennen en zichzelf te worden, begeleider/leerkracht heeft sturende functie
 • Observatie van het gedrag van het kind
 • Gesprekken met ouders, verzorgers, leerkrachten en/of leerplichtambtenaar met de nadruk op de bestaande hulpvragen
 • Ervaringsgericht onderwijs met motivatie door dieren, gesprekjes met pedagogisch begeleider of leerkracht, bewustwording lichaam(sschema)
 • Werken met een individueel zorgleefplan
 • Werken volgens een vaste structuur
 • Regelmatig overleg en afstemming met de leerkrachten, ouders en/of de groepsleiding van het kind

Contra-indicaties
 • Allergie voor dieren
 • Externaliserend gedrag/ODD
 • Ouders hebben geen toestemming gegeven
 • Er zijn andere aspecten in de behandeling van het kind die prioriteit hebben en moeilijk te combineren zijn met gestructureerde dagopvang
 • Het kind wordt overbelast
 • Het kind is niet in staat in een individuele begeleidingssituatie van het aanbod te profiteren
Waar
De dagopvang thuiszittende kinderen is onderdeel van A.A.I. centrum De Klimop, gevestigd op Paardenmelkerij de Edelweiss, Henekinderstraat 9, 4871NG Etten-Leur

De meerwaarde van dagopvang op De Klimop
De uitgangspunten in de begeleiding en de specifieke leeromgeving op De Klimop betekenen voor het kind een duidelijke meerwaarde dat tot uitdrukking komt in de volgende punten:
 • De nk200909307.jpgrust en de landelijke omgeving van De Klimop biedt het kind een hoge mate van ontspanning, waardoor zijn welbevinden aanmerkelijk wordt vergroot. Vanuit dit welbevinden kan een kind ervaringen opdoen en zich deze volledig eigen maken. Doordat het kind op De Klimop veel buiten is, zal het zich sneller betrokken voelen bij de dingen die het moet doen, wat een positief effect heeft op het ervarend leren.
 • Werken met dieren verhoogt de motivatie en schept daarmee een ma201001204.jpgbelangrijke voorwaarde voor een leermoment.
 • Het vorm geven van de leerstof in taken die in het verzorgingsprogramma van de dieren passen, vraagt van de begeleider/leerkracht actieve betrokkenheid bij de dieren en hun natuurlijke behoeften en de uitwerking ervan op het kind. Kinderen voelen deze betrokkenheid aan en zullen daardoor onbewust meer open staan voor de indrukken die ze opdoen.
 • Dieren kunnen helpen bij het Kasper20111007 (10).jpgoverwinnen van angsten. Als het kind vrij is van angst heeft dat een positieve invloed op zijn leerbaarheid. Een van de dieren kan de functie krijgen van een echte vriend waardoor sociaal-emotionele blokkades opgeheven kunnen worden en er plaats gemaakt wordt voor leerervaringen.
 • Het kind wordt door het dier gewaardeerd, geaccepteerd in zijn eigenheid, hetgeen het zelfbeeld ten goede komt
 • De Klimop en haar omgeving spelletje doen.jpgnodigen uit tot uitdagende spelsituaties die de betrokkenheid en motivatie vergroten. Hier kan het kind een schat aan positieve ervaringen opdoen, een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren. Het wordt als het ware uitgelokt om leerervaringen op te doen. De omgeving van deze locatie heeft niets te maken met een schoolse situatie, waardoor het leren als een natuurlijk, ongedwongen proces wordt ervaren; het leren gaat veelal vanzelf.Joe en Lotje uitlaten.jpg
 • De dieren hebben een natuurlijke aantrekkingskracht op het kind. Dit nodigt uit tot communicatie, stimulering van de taalontwikkeling en benoeming van het gedrag. Een dier geeft vaak positieve feedback.
 • Tijdens de noodzakelijke verzorging van de dieren kunnen opdrachten zeer eenvoudig gehouden worden. Kinderen blijken zich in de nabijheid van een dier rustiger en positiever te gedragen. Dit gedrag blijkt zich steeds meer te versterken.

De bovenstaande aspecten hebben grote invloed op gedrag en persoonlijkheid van het kind.
Lees meer over de onderwijskundige aspecten van ervarend leren op de Klimop